kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Archeolog (PA1)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


PŁETWONUREK ARCHEOLOG I-go stopnia KDP/CMAS (PA1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające zapoznanie się ze
znaczeniem podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz sposobami jego ochrony, a także metodami wykonania
podstawowej dokumentacji bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifikacji innej organizacji,
• posiadanie stopnia specjalistycznego z zakresu nurkowania z wykorzystaniem nawigacji KDP/CMAS
(PNA), lub równorzędnych kwalifikacji innej organizacji,
• 10 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/ CMAS* (P1),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie
może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor KDP/CMAS z uprawnieniami Instruktora Archeologii Podwodnej KDP/CMAS (MA).
Uprawnienia:
• Współuczestnictwo w podwodnych pracach archeologicznych w zakresie głębokości określonych dla
posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka
Archeologa I-go stopnia KDP/CMAS (PA1).