kursant – KĄCIK WIEDZY-Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ)


                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  

 


 

NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ)
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami
techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfi kacji KDP/CMAS.
Warunki uczestnictwa w kursie
• ukończone 8 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu
zdrowia.
Przebieg szkolenia:
Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie
lub wodach otwartych do głębokości 2 m dla dzieci w wieku 8 lat, 5 m dla pozostałych, trwające minimum
15 min.

Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu Nurkowania Zapoznawczego lub certyfi kat KDP/CMAS (NZ).

DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie zdrowotne dla niepełnoletnich uczestników szkolenia  nurkowania zapoznawczego NZ