kursant– KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK KDP/CMAS ***  (P3)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głę-
bokości 50 m z wykorzystaniem powietrza, prowadzenie grupy płetwonurków do głębokości wynikającej
z ich uprawnień oraz asystowanie instruktorowi w wybranych aspektach procesu nauczania płetwonurkowania.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
• nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
• nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
• nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfi guracji bocznej (PKB),
• posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifi kowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym
z poniższych wariantów:
a. patofi zjologia i pierwsza pomoc – we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
b. BLS DAN, OFA DAN,
c. patofi zjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
• zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10
w przedziale głębokości 30–40 m,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (35 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
7 dni szkoleniowych. Minimum 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 360 min.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Uprawnienia:
Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 ma prawo:
• organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
• nurkować dekompresynie (bez zmiany gazu) do głębokości 50 m z wykorzystaniem powietrza jako gazu
dennego z partnerem o kwalifi kacjach przynajmniej KDP/CMAS PGP lub KDP/CMAS*** P3,
• kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* P1, KDP/CMAS** P2, KDP/
CMAS*** P3 (lub równoważne kwalifi kacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni
głębokości,
• uczestniczyć w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora, tj.
a. nadzorować na powierzchni poprawność oraz kolejność przygotowywania się kursantów do nurkowania,
b. sprawdzać poprawność montażu oraz kontrolować działanie sprzętu nurkowego kursantów przed
ich wejściem do wody,
c. dokonywać niezbędnych napraw w sprzęcie nurkowym na miejscu nurkowania,
d. uczestniczyć wraz z instruktorem w demonstracji technik nurkowych pod wodą w charakterze pozoranta,
e. zabezpieczać ratowniczo na powierzchni miejsce realizacji kursu nurkowego.
UWAGA:
Płetwonurek KDP/CMAS*** P3 nie może samodzielnie prowadzić zajęć teoretycznych i praktycznych
z kursantami zarówno na powierzchni jak i pod wodą.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfi kat
KDP/CMAS*** P3.


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia   Oświadczenie o stanie zdrowia płetwonurka      Regulamin kursu   pletwonurkowania    


BADANIA DLA PŁETWONURKA :  Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika szkolenia  ( formularz powyżej ) jest wystarczający do uczestniczenia w szkoleniu , ale ważną rzeczą jest aby zrobić sobie badania lekarskie ,  które dadzą tobie pewność o stanie zdrowia i decyzję lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania . Poniżej przedstawiamy listę badań jakie wykonujemy :

 Poniższe badania – skierowanie od lekarza rodzinnego
– OB.
– morfologia
– analiza moczu
– poziom glukozy w krwi
– konsultacja laryngologiczna
– EKG
– konsultacja okulistyczna
– spirometria z oceną prawidłowości parametrów
– waga
– wzrost
Z kompletem powyższych badań udajemy się do lekarza sportowego  na weryfikację badań . Spotkanie z lekarzem sportowym organizuje klub. 

 

 

 

 

⇐ WRÓĆ