kursant – KĄCIK WIEDZY-Płetwonurek Podlodowy (PPL)


 

                           Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania  


 

 

PŁETWONUREK PODLODOWY KDP/CMAS (PPL)


Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurko

wanie pod lodem.
Warunki uczestnictwa
w kursie:
• ukończone 16 lat, • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędny stopnień innej organizacji • 15 zalogowanych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1, • posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stop

ni innych organizacji) z zakresu:
– nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),
– nurkowania nocnego (PNO),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu, • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdro

wia (tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4,5 godziny) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS


DOKUMENTY DLA KURSANTA 

Oświadczenie  uczestnika szkolenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników dorosłych       Oświadczenie o stanie zdrowia dla uczestników niepełnoletnich   

Regulamin kursu   pletwonurkowania