kursant – KĄCIK WIEDZY- Płetwonurek Archeolog (PA2)


 Aktualności               Kącik wiedzy                     Pliki do pobrania


 

 

PŁETWONUREK ARCHEOLOG II-go stopnia KDP/CMAS    (PA2)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające przyczynianie
się do ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie wiedzy na ten temat,
a także współuczestnictwo w realizowanych badaniach archeologicznych, na zasadach uczestnika ekspedycji,
za zgodą organizatora badań. W toku szkolenia uwzględnione winny być metody wykonania dokumentacji
bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami archeologicznymi.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych kwalifikacji innej organizacji,
• posiadanie stopnia specjalistycznego PA 1,
• posiadanie dw z poniższych stopni specjalistycznych KDP/CMAS lub równorzędnych kwalifikacji innych
organizacji:
– płetwonurek wrakowo-morski (PWM),
– płetwonurek fotograf (PF1),
– płetwonurek w masce pełnotwarzowej (PMP),
– płetwonurek ekolog (PEK1),
– płetwonurek poszukiwacz-wydobywca (PPW)
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (21 godzin) oraz zajęcia praktyczne (15 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
5 dni szkoleniowych. Minimum 5 nurkowań w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień
o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 240 minut. Kurs powinien mieć miejsce przy okazji prac
archeologicznych prowadzonych przez jednostkę naukowo-badawczą organizującą szkolenie. Uczestnicy
kursu powinni wziąć udział co najmniej w prostych pracach poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploracyjnych.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor KDP/CMAS z uprawnieniami Instruktora Archeologii Podwodnej KDP/CMAS (MA).
Uprawnienia:
• Współuczestnictwo w podwodnych pracach archeologicznych w zakresie głębokości określonych dla
posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS na zasadach uczestnika ekspedycji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Archeologa II-go
stopnia KDP/CMAS (PA2).